КУРСНА ЛИСТА- НБРМ
29 Декември 2008 -ПОНЕДЕЛНИК
Вал. Куп. Сред. Прод.
EUR

61.1058

61.412961.7200
CHF 40.456740.660040.8633
GBP 63.924964.246264.5674
USD 43.420643.638843.8570
Платен промет со странство - физички лица
Банкарски провизии
Вторник, 25 Ноември 2008

Платниот промет во странство може да се реалзира на неколку начина односно постојат неколку финансиски инстутции преку кои што може да се изврши саканиот трансфер на пари. Во основа Банките ја нудат ова услуга во рамките на дирекиците за Платен промет со странтсво, при што како основен начин се користат дознаките реализирани преку SWIFT мрежата.

Генерално за примање односно плаќање на средства од странство, треба да се обезбедат следните информации :

  1. Име и презиме
  2. Адреса
  3. Број на сметка во Банката или IBAN ( број кој може да се добие во Банката каде што е сметката)
  4. Полн назив на Банката
  5. Адреса на Банката
  6. SWIFT код на Банката (информација која може да се добие во Банката)

Трансфери во странство на домашни физички лица кои се однесуваат на семејни животни трошоци (престој во странство заради школување, лекување и други трошоци) како и за лични трансфери на средства во противвредност 2.500,00 ЕУР месечно, може да се извршат без презентација на соодветниот документ, т.е. доволна е информација од резидентот врз основа на која се утврдува основот на плаќањето. За трансфери поголеми од 2.500,00 ЕУР задолжително се доставува и документ врз основа на кој ќе се утврди основот на плаќање.

Преглед на провизии за трансфер на пари од/во странство

 

Плаќање

Приливи

 

Комерцијална Банка

За износ до 100Еур само SWIFT трошоци =350,00 мкд

Над 100 Еур 0,15% од износот+ 350,00 МКД за SWIFT

На сите трансфери следии провизија на коресподентската банка ви зависнот со какви инструкции се плаќаат парите т.е BEN, SHA или OUR.

 

Не наплаќа сеуште провизија

Стопанска Банка

За износ над 50,00Еур 0.27% од денарската против вредност , минимум 250.00 МКД

За износ до 50.00 ЕУР без провизија само SWIFT трошоци од 350.00 МКД

 

1% од денарската противвредност минимум 250.00 МКД

Тутунска Банка

250 денари SWIFT трошок, најмногу до 0,3% од вредноста на трансакцијата или минимум 500,00 МКД

Најмногу до 0,12% од вредноста на приливот

ИК Банка

- до 50.000,00 ЕУР провизијата е  1% минимум 500,00 МКД,

- над 50.000,00ЕУР провизија 0,5% минимум 500,00 МКД

- за средства депонирани на сметка во Банката кои се одлежани 10 дена провизијата изнесува 0,5% минимум 500,00 МКД.

 

0,15% минимум 500 МКД за самиот прилив и ако средствата  се одлежани 10 дена

   а се подигаат нема провизија за подигање (провизија за подигање на неодлежани средства е  0,5%.од износот)

 

Охридска банка

Само SWIFT трошоци кои изнесуваат 550,00 МКД

 

Поле 15 дена одлежување нема провизија

Ако се подигнат веднаш 0,09% од износот

Прокредит Банка

Доколку плаќањето се врши со сите трошоци платени однапред односно со назнака OUR трошоците се мин. 35Eur, односно 0.45% од износот што се плаќа

Доколку плаќањето се врши со поделени трошоци односно со назнака SHA трошоците се мин. 10Eur односно 0.30% од износот што се плаќа.

 

0,30% (BEN)

0,30% (OUR)

Минимум 10,00 ЕУР

Максимум 200,00 ЕУР

(без провизија доколку средствата се орочат на 1 месец и повеќе)

Инвест банка

до 2.500 ЕУР -20 EUR

од 2.501 - 5.000 ЕУР -30 EUR

од 5.001 - 10.000 ЕУР -0,60%

од 10.001 - 100.000 -0,40%

над 100.000 ЕУР-0,30%

до 5000 ЕУР:

-ако одлежале 15 дена-Без надомест

-ако не одлежале најмалку 15 дена-0,50%

над 5000 ЕУР:

-ако одлежале 15 дена-Без надомест

-ако не одлежале најмалку 15 дена-0,40%

Уни банка

0,30%, или минимум 500,00 денари.

Исплата од сметка за плаќање 0,30% (за одлежаност над 15 дена без провизија)

* Инвестиции. com.mk не одг o вара за точноста и ажурноста на неведните провизии.

Покрај овие начини постојат и други сервиси односно начини за пренос, како што се :

•  Чекови
•  Western Union
•  Internet Payment Gateway

Законска регулатива која го регулира плаќањето во странство е опфатено во Законот за девизен платен промет односно правилнкот на НБРМ за девизно работење.


 
Регионални индекси 26.12.2008
 
MBI10

2.062,87 

-1,03

MBID

2.193,08 

+0,19
Crobex

1.758,57

0,00
Sasx-10

1.204,10 

+1,07
Birs

1.000,22

+0,63
Nex20

8.828,64 

+0,84 

Moste

390,32 

+0,21
Belex15

538,42

+2,04
SBI20

3.566,12

0,00
 
Банер
Банер